Privacyverklaring

Wij achten een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.


Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij van u verwerken in het kader van onze dienstverlening. Deze verklaring kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Hier treft u altijd de meeste actuele verklaring aan. Deze privacyverklaring is juni 2018 voor het laatst gewijzigd.

EuroZaken Holding B.V. is samen met alle dochtermaatschappijen, zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (verantwoordelijke in de zin van de AVG).

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens omdat dit noodzakelijk is voor het goed kunnen uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst of omdat u hier toestemming voor heeft gegeven of omdat verwerking noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij verzamelen en verwerken uw gegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering c.q. noodzakelijk voor onze dienstverlening, in het kader van het uitvoeren van onze taken bij bedrijfsfinancieringen zowel voor funders als voor ondernemingen met een financieringsbehoefte.

Andere aanleidingen waarom wij persoonsgegevens verzamelen zijn:

  • personen te informeren over onze dienstverlening (en wijzigingen daarin) en/of
  • om personen uit te nodigen voor bijeenkomsten en/of
  • voor eigen marketingdoeleinden

Welke persoonsgegevens verwerken wij en hoe lang

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • Voornamen en achternaam, woonadres-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel andere contactgegevens.
  • Geboortedatum en geboorteplaats, leeftijd, geslacht, nationaliteit
  • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding en/of werkervaring en/of nevenactiviteitenc.q. functies
  • Aangiften IB/VB
  • Informatie m.b.t. inkomens- en /of vermogenspositie
  • Bankrekeningnummer
  • Kopie legitimatiebewijs

We bewaren diverse communicatie (email correspondentie en eventuele briefwisseling) en overeenkomsten, allen onderdeel van een traject tot verkrijging en behoud van financiering

Uw persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In ieder geval worden de gegevens verwijderd/vernietigd twee jaar na het beëindigen van de relatie. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.

Beveiliging

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treffen wij passende technische en organisatorische maatregelen. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Vertrouwelijk
W
ij gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van EuroZaken is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit geldt ook voor derden die door EuroZaken zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in uw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.

Verstrekken aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven.
In het kader van onze dienstverlening schakelen wij als verwerkingsverantwoordelijke derde partijen in die ons ondersteunen bij het verwerken van gegevens. Denk bijvoorbeeld aan IT leveranciers/serviceproviders. Met dit soort bedrijven sluiten wij een zgn. verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Uw rechten: inzage en/of wijzigen en/of verwijderen van gegevens

Wanneer wij persoonsgegevens van u verwerken, heeft u volgens de geldende regelgeving o.a. recht op inzage, recht op rectificatie, recht op verzet en recht op verwijdering van deze persoonsgegevens.
Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek.

Vragen, opmerkingen, klachten

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door EuroZaken, dan kunt u contact met ons opnemen via info@eurozaken.nl of EuroZaken, Noordzee 10B, 3144 DB MAASSLUIS. U kunt ons ook telefonisch bereiken via telefoonnummer: 010-5901150. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.